Arbetsmarknad med flera jobb

Ny arbetsmarknad med flera jobb i sikte

Företrädare för allianspartierna skriver om jobb och arbetsmarknad på DN debatt. Följande står att läsa i DN:

”Bred översyn. Arbetsmarknaden blir alltmer uppdelad. Medan tusentals lämnat utanförskap har nya grupper svårt att få jobb. Behovet av Arbetsförmedlingen är långt större nu än tidigare. Därför inleder vi i dag en omfattande översyn för att myndigheten ska lyckas bättre, skriver alliansens fyra partiledare.

Jobben är Sveriges största och viktigaste utmaning. Det är bara via jobb och fler arbetade timmar som våra höga ambitioner för välfärden kan uppfyllas. I dag tar alliansregeringen ett initiativ för att förbättra Arbetsförmedlingen, så att jobben kan bli fler och färre lämnas utanför.

Alliansregeringens reformer har gjort att arbetskraften växer. Det har blivit mer lönsamt att arbeta, enklare att anställa och trygghetssystemen ger nu fler broar och starkare drivkrafter tillbaka in på arbetsmarknaden. Över fem miljoner människor är i dag i arbetskraften. Över 200 000 fler människor har ett jobb i dag, jämfört med 2006. Det betyder att Sverige har högst arbetskraftsdeltagande i hela EU, och näst högst sysselsättningsgrad.

Samtidigt ser vi mycket stora utmaningar på en arbetsmarknad som blir alltmer uppdelad. De som står närmast arbetsmarknaden får ofta jobb snabbare och upplever heller inte lika stor konkurrens om jobben. Dessa personer kommer knappast alls i kontakt med Arbetsförmedlingen. Andra möter en helt annan arbetsmarknad, där det tvärtom är stor konkurrens om jobben. Där allt fler enklare jobb försvinner utan att ersättas av nya, och där listan över krav på den som söker jobb växer. Den som lyssnar till arbetsgivare i dag hör att de allt oftare efterfrågar både längre utbildningar, bred erfarenhet och en personlighet som genast ska passa in. Men alla passar inte in på den beskrivningen.

Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än för tjugo år sedan, och det gör att vi står inför nya svåra utmaningar. Sedan 2006 har över 200 000 människor lämnat ett utanförskap. De som förr stod utanför arbetskraften finns nu i ökad utsträckning hos Arbetsförmedlingen. De har kommit närmare ett jobb. Många av dem har faktiskt också fått ett arbete att gå till, medan andra har svårare att få in foten på arbetsmarknaden. Det kan handla om människor som inte gått ut gymnasiet med fullständiga betyg, om utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning. Men det kan också handla om äldre som har svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden efter ett förlorat jobb. I stor och alltmer växande utsträckning är det människor med de här förutsättningarna som utgör gruppen arbetslösa. Det är vår största utmaning hur jobben ska komma just de här människorna till del.

Det finns ett långt mer omfattande behov av Arbetsförmedlingens insatser i dag än tidigare. Men det kräver att insatserna vässas och att man använder de verktyg som finns på bästa sätt.

I dag fattar alliansregeringen beslut om en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Vi vill att myndigheten ska lyckas bättre med sitt uppdrag: att få in fler på arbetsmarknaden.

Översynen ska fokusera på ett antal viktiga frågor:

1 Bättre stöd till dem med störst behov. De som står långt ifrån arbetsmarknaden befinner sig ofta i gränslandet mellan olika system. Ansvaret är ofta utspritt mellan skola, socialförvaltning, Arbetsförmedling och andra aktörer, såväl privata som offentliga. Utredningen ska se över hur ansvarsfördelningen ska bli mer effektiv så att fler kan få hjälp in i jobb. Här spelar också arbetsmarknadens parter en viktig roll.

2 Effektivt jobbförmedlande. En effektiv arbetsförmedling bygger på förtroende från den som söker jobb och från den som vill anställa. Arbetsförmedlingen kan genom en rad olika arbetsmarknadspolitiska insatser hjälpa människor att få jobb och samtidigt underlätta för arbetsgivare att få den arbetskraft och kompetens de efterfrågar. Det kan till exempel handla om nystartsjobb, instegsjobb, anställningar inom Samhall AB och stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Vi vill att utredningen ser över hur dessa verktyg används och hur de kan bli bättre. Därtill ska utredningen föreslå hur Arbetsförmedlingens kontakter och samarbete med arbetsgivare kan förbättras.

3 Fler aktörer kan göra matchningen bättre. Den moderna arbetsmarknaden ställer stora krav. Därför är arbetsförmedlingsprocessen i behov av att många aktörer hjälps åt. Utredningen ska bland annat se över hur kompletterande aktörer har använts och hur dessa system kan förbättras framöver, till exempel genom ökade drivkrafter för fler jobb och ökad matchning. Fokus måste vara den arbetssökandes behov och arbetsgivarens kompetensförsörjning. Om fler aktörer kan hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden på ett tryggt och säkert sätt kommer arbetsmarknaden som helhet att fungera bättre.

4 En bättre organisation. Utöver dessa delar har utredningen också ett brett uppdrag att se över Arbetsförmedlingen och dess organisation samt styrning och uppföljning, och därtill föreslå förändringar i syfte att resurser ska användas effektivt. Det är viktigt att reformer utvärderas och arbetsmetoder ständigt prövas.

Vi vill att jobben ska bli fler och att de ska komma fler till del. Vi vill sänka trösklarna till ett jobb så att det blir lättare för den som står utanför att komma in, men också för den som förlorar sitt arbete att komma tillbaka. Det handlar om att rusta och matcha arbetssökande mot arbetsgivare som vill anställa.

Konflikten i politiken står mellan fler jobb eller höjda bidrag. När vi i dag tar initiativ för att förbättra Arbetsförmedlingen visar vi på ett viktigt vägval för att gjuta ihop fler människors vilja att arbeta med de förbättrade utsikterna för att anställa.

Alliansregeringen vill att alla som vill och kan jobba ska få möjlighet att göra det. Med dagens besked lägger vi ytterligare en pusselbit på vägen mot full sysselsättning. För att jobben ska komma fler till del vi vill sänka trösklarna och tillvarata alla människors olika förmågor och erfarenheter. Jobben ska bli fler och färre ska lämnas utanför. Så bygger vi Sverige starkt tillsammans.

Jan Björklund, partiledare FP Göran Hägglund, partiledare KD Annie Lööf, partiledare C Fredrik Reinfeldt, partiledare M”

Jobb arbetsmarknad
Jobb