Ledarskapsutbildning i coachning för arbetsledare

En ledarskapsutbildning i coachning för arbetsledare

En ledarskapsutbildning i coachning för arbetsledare lär dig som arbetsleder hur du kan hjälpa ditt team att själva finna lösningar. En utbildad arbetsledare som kan stötta och coacha sina medarbetare blir allt viktigare på dagens och framtidens arbetsmarknad. Rollen som arbetsledare kan därmed bli mer samordnande, vilket även frigör tid och energi för övergripande strategisk planering och företagsledning. Coachande ledarskap innebär inte i första hand att lösa problem åt individerna, utan att ge dem verktyg till att själva finna lösningar. En utbildning lär dig hur du ställer frågor och ger stöd samt fungerar som bollplank och samtalspartner. Du lär dig att varsamt guida medarbetaren, så att denne själv finner sin väg.

Få kunskaper i coachning

En coach kan också vara en extern konsult eller utbildningsledare, men det är bättre om företagets egna arbetsledare får utbildning så att de kan agera som coacher. Kunskaper i coachande ledarskap är användbara för arbetsledare och chefer på alla nivåer inom organisationen, inte minst på mindre företag. Där finns inte alltid resurserna till att anlita konsulter. Här kan en ledarskapsutbildning för arbetsledare bli ett resursbesparande verktyg. Arbetsledarna får praktiska kunskaper i att coacha, vilket skapar goda förutsättningar för de ska kunna vägleda på ett effektivt sätt.

Lär dig ett verktyg för chefsutveckling

Bra coachning leder till ett bättre resultat från medarbetarna, vilket en ledarskapsutbildning lär dig. Allt eftersom hjälper arbetsledaren dem att se sin egen kompetens. Man frigör helt enkelt deras resurser och potential. Ju mer självgående personalen är, desto mindre blir behovet av den traditionella typen av chef som detaljstyr och kontrollerar. På så sätt blir coachande ledarskap även ett verktyg för chefsutveckling, och därmed är vinsterna mycket stora för hela organisationen. En ledarskapsutbildning i att coacha påskyndar utvecklingen.

Ledarskapsutbildning om coachning

När du deltar i en ledarskapsutbildning som innehåller coachning lär du dig hur du blir en god coach. Ett coachande ledarskap bidrar till att skapa ett öppet klimat där de anställda blir mer benägna att lösa problem och väcka förslag till förändringar. En arbetsledare som använder coachning på ett medvetet sätt hjälper sina medarbetare att utvecklas och ta mer ansvar, och därmed motverkas stagnation och ”invanda hjulspår”. Dolda konflikter som kan skapa låsningar och samarbetsproblem kan tas fram till ytan och hanteras på ett medvetet sätt, genom feedback och analys, även om man naturligtvis får gå varsamt fram och inte övervärdera sin förmåga att lösa djupare psykologiska problem.

Kunskapsträning i coachning för arbetsledaren

En utbildning medför kunskapsträning i coachning för dig som är arbetsledare. Du lär dig att ett coachande ledarskap innebär en nära och aktiv relation till personalen. En aktiv diskussion med medarbetaren, med ömsesidig feedback, är ett av de viktigaste redskapen. Det gäller för coachen att vara ödmjuk och flexibel, och inte ha för många förutfattade meningar om vilka problemen är för varje enskild individ. Genom att du lär dig att ställa relevanta frågor får du igång ett samtal som går ut på att öka både medvetenhet och ansvarskänsla hos den anställde.

Kunskaper leder till ökad självkännedom

Med rätt kunskaper inom ledarskap och coachning lär du dig om självkännedom, vilket leder till bättre coachning. Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör, genom positiv feedback, ja helt enkelt beröm. När självkännedom och självförtroende ökar, fungerar den anställde bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder också till en ökad känsla av inflytande hos personalen – och i många fall på sikt en faktisk ökning av inflytandet – vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

Ledarskapsutbildning stärker organisationen

Att ni som organisation erbjuder ledarskapsutbildning gör att ni får väl utbildade arbetsledare, vilket i sin tur gör hela er verksamhet starkare. I det coachande ledarskapet fokuserar man mer på de positiva målen än på problemen. Men det är viktigt att man ser coachning i arbetslivet som en långsiktig process, inte en snabb och plötslig åtgärd. Resultaten sprider sig som ringar på vattnet och man uppnår på sikt ett betydligt förbättrat samarbete och ökat förtroende mellan ledning och medarbetare, och även ett optimalt utnyttjande av allas kompetenser. På så sätt bidrar ett coachande ledarskap till att stärka och utveckla både individerna och hela organisationen.